Home Pravila jedrenja
SerbianHungarian (informal)English (United Kingdom)

Pravila jedrenja

PRILOG B

PRAVILA TAKMIČENJA ZA DASKE

Takmičenja za daske biće jedrena prema Regatnim pravilima izmenjenim ovim prilogom. Termin "čamac" bilo gde u regatnim pravilima znači 'daska' ili 'čamac' kako je prikladno. Regata dasaka može uključivati jednu ili više disciplina ili njihovih formata:
Discipline                                 Formati
Trka                                        Course racing; slalom; maraton
Ekspresija                              Wave performance; slobodni stil
Brzinsko takmičenje
U takmičenju u ekspresiji se učinak daske prosuđuje na osnovu veštine i raznovrsnosti radije nego brzini i organizuje se pomoću eliminacionih serija. Bilo wave performance ili slobodni stil se organizuje u od stanja talasa na venue. U brzinskom takmičenju, "krug" se sastoji od jednog ili više pokušaja u kojima daske jedre kurs pojedinačno u intervalima. U disciplini trka maraton je trka raspoređena da traje duže od jednog sata.
U trci li ekspresiji "vožnja" znači jedno eliminaciono nadmetanje, "krug" se sastoji od jedne ili više vožnji a eliminaciona serija se sastoji od jednog ili više krugova.
B1          DEFINICIJE
B1.1       Primenjuju se sledeće dopunske definicje:
Pred obilaskom ili prolaskom Daska je pred obilaskom ili prolaskom oznake kada njen pravi kurs podrazumeva manevar da bi je obišla ili prošla.
Start s plaže Kada je linija starta na plaži, ili toliko blizu plaže da takmičar mora stajati u vodi da bi startovao, start je start s plaže.
Prevrnuta Daska je prevrnuta kada je njeno jedro ili takmičar u vodi.
B1.2       Sledeće definicije se primenjuju samo na takmičenje ekspresije
Ulazi i izlazi Daska koja jedri u istom smeru kao i dolazeći surf ulazi. Daska koja jedri u suprotnom smeru od dolazećeg surfa izlazi.
Skače Daska skače kada uzleće na vrhu talasa dok izlazi.
Pretiče Daska pretiče od trenutka kada uspostavi preklapanje iz položaja slobodna po krmi do trenutka kada je slobodna po pramcu u odnosu na prestignutu dasku.
Poseduje Prva daska koja jedri prema obali odmah ispred talasa poseduje taj talas. Ipak, kada nije moguće odrediti koja je daska prva privetrinska daska posjeduje talas.
Ispravljanje Daska se ispravlja od trenutka kada je njeno jedro, ili ako se startuje iz vode, telo takmičara, izvan vode pa sve dok ne počne upravljati.
Surfuje Daska surfuje kada je na ili neposredno ispred talasa dok ulazi.
Tranzicija Daska koja menja bok, ili uzleće dok ulazi ili ona koja ne surfuje, ne skače, nije prevrnuta ili se ne ispravlja je u tranziciji.
B2          PRAVILA ZA SVA TAKMIČENJA
Pravilo B2 se primenjuje na sva takmičenja
B2.1       Izmene pavila dela 4
(a)  Pravilo 42 je izmenjeno u "Daska se može pogoniti samo delovanjem vetra na jedro, delovanjem vode na trup i nepotpomognutim delovanjem takmičara.
(b)  Dodati pravilu 43.1(a): "Ipak, takmičar može nositi posudu za piće koja mora imati zapreminu od najmanje jednog litra i ne sme biti teža od 1.5 kilograma kada je puna.
(c)  Pravilo 44.2 je izmenjeno tako da su dva okreta zamenjena sa jednim okretom od 360o bez zahteva za letanjem ili preletanjem.
(d)  Dodati pravilu 47,1: "osim kako je navedeno u pravilu 41.2", (Vidi pravilo B4.4.)
B2.2       UPIS I USLOVI
Dodati pravilu 78.1: "Kada je tako propisao ISAF, numerisana i datirana pločica na dasci, pomičnoj kobilici, peraji i jedru služiće kao njena potvrda o premeravanju.
B2.3       Organizacija regate
(a)  Poslednja rečenica pravila 90.2(c) se briše.
(b)  Dodati novo pravilo 89.2(d): "Usmena uputstva mogu se dati samo ako je postupak naveden u uputstvima za jedrenje."
B2.4       Oznake na jedrima
(a)  Dodati pravilu G1.1(a): "Oznaka se ne sme odnositi ni na što drugo osim na proizvođača ili klasu i ne sme sadržati više od dva slova i tri broja ili neki apstraktni crtež."
(b)  Pravila G1.3(a), G1.3(c), G1.3(d) i G1.3(e) se menjaju u
Oznaka klase mora se istaknuti jednom na svakoj strani jedra u području iznad linije projektovane pod pravim uglom iz tačke na prednjem rubu jedra na jednoj trećini udaljenosti od vrha do buma. Nacionalna slova i brojevi na jedru biće postavljena u srednjoj trećini jedra iznad buma i jasno odvojena od bilo koje reklame. Ona će biti crna i postavljena na istom mestu i visini na obe strane jedra na beloj podlozi. Podloga će prelaziti slova najmanje 30mm. Između nacionalnih slova i brojeva na jedru biće "-" i normalni razmak.
B2.5       Dodir oznake
Pravilo 31 je izmenjeno u "Daska može dodirnuti oznaku ali se neće držati za nju.
B2.6       Izbrisana pravila
Pravila 17, 18.3, 43.2, 44.3, 45, 47.2, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 61.1(a)(2), 67, J2.2(28), J2.2(29) i J2.2(33) su izbrisana.
B3          PRAVILA ZA TRKE
Pravilo B 3 se primenjuje na trke. Pravilo B2 se takođe primenjuje.
B3.1       Izmene pravila Dela 2, Odeljka C
(a)  Prva rečenica pravila 18.1 je izmenjena u "Pravilo 18 se primenjuje između dasaka kada se od njih zahteva da ostave oznaku po istoj strani i najmanje jedna od njih je pred obilaskom ili prolaskom oznake.
(b)  Pravilo 18.2(b) je izmenjeno u
Ako su daske u preklapanju kada je prva od njih pred obilaskom ili prolaskom oznake, daska koja je spoljna u tom trenutku će nadalje davati unutrašnjoj dasci vode na oznaci. Kada je daska slobodna po pramcu kada je pred obilaskom ili prolaskom oznake, daska slobodna po krmi u tom trenutku će nadalje davati vode na oznaci.
(c)  pravilo 18.2(c) je izmenjeno u
Kada se od daske zahteva davanje vode na oznaci pravilom 18.2(b), ona će nastaviti da je daje iako se kasnije preklapanje prekine ili se uspostavi novo preklapanje. Ipak, ako bilo koja daska prođe položaj pramcem u vetar pravilo 18.2(b) prestaje da se primenjuje.
(d)  pravilo 18.4 je izmenjeno u
Kada unutrašnja preklopljena daska sa pravom puta mora preletati ili opasti na oznaci da bi jedrila pravi kurs, dok ne opadne ili preleta neće jedriti dalje od oznake više nego što je potrebno da bi jedrila pravi kurs. Pravilo 18.4 se ne primenjuje na kapiji.
B3.2       Izmene drugih pravila Dela 2
(a)  U preambuli Dela 2, "pravilo 23.1" je izmenjeno u "pravila 23.1 i 23.3"
(b)  Dodati novo pravilo 16.3:
U slalom trci, daska s pravom puta neće menjati svoj kurs tokom zadnjih 30 sekundi pre svog startnog signala neće menjati kurs ako bi zbog toga druga daska smesta morala da promeni kurs kako bi izbegla dodir.
(c)  Pravilo 22 postaje pravilo 22.1 i njegova zadnja rečenica se briše. Dodati novo pravilo 22.2: "Prevrnuta daska neće činiti ništa što bi ometalo drugu dasku."
(d)  Pravilo 23.1 je izmenjeno u "Ako je opravdano moguće, daska koja nije u trci neće ometati dasku koja je u trci. Nakon ulaska u cilj, daska će se odmah ukloniti sa ciljne linije i oznaka i izbegavati daske koje su još u trci:"
(e)  Dodati novo pravilo 23.3: "Daska neće jedriti u području kursa definisanom u uputstvima za jedrenje kada su trke u toku osim u svojoj trci:"
(f)   Dodati novo pravilo 24:
24   JEDRO IZVAN VODE KADA STARTUJE
Kada prilazi startnoj liniji da bi startovala, daska će imati svoje jedro izvan vode i u normalnom položaju, osim ako je slučajno prevrnuta.
B3.3       Startovanje trka
Uputstva za jedrenje će odrediti jedan od ovih startnih sistema
(a)  SISTEM 1
Vidi pravilo 26, Startovanje trka.
(b)  SISTEM 2
Trke će biti startovane upotrebom sledećih signala. Merodavno je vreme vizuelnih signala; izostanak zvučnog signala biće zanemaren.


Signal

Zastava i zvuk

Minuta pre startnog signala

Atention

Zastava klase ili broj vožnje

5

Upozoravajući

Crvena zastava; atention signal oboren; 1 zvučni signal

2

Pripremni

Žuta zastava; crvena zastava oborena; 1 zvučni signal

1

 

Žuta zastava oborena

1/2

Startni

Zelena zastava; 1 zvučni signal

0

(c)  SISTEM 3 (ZA START SA PLAŽE)
(1)  Pre svog starta svaka daska u vožnji ili klasi će žrebom izvući broj za svoje mesto na startnoj liniji. Mesta će biti numerisana tako da će mesto 1 biti najviše u privetrini.
(2)  Nakon poziva daskama za zauzimanje mesta, regatni odbor će dati pripreme signal isticanjem crvene zastave uz jedan zvučni signal. Statrtni signal će se dati, bilo kada nakon pripremnog signala, obaranjem crvene zastave uz jedan zvučni signal.
(3)  Nakon startnog signala, svaka daska će najkraćim putem doći od svog startnog mesta do svoje windsurfing pozicije na vodi (sa oba takmičareva stopala na dasci).
B3.4       Druga pravila za vođenje regate
Dodati novo pravilo 29.3
(a)   Kada je na startnom signalu daske za slalomsku trku ili vožnju bilo koji deo njenog trupa, posade ili opreme na kursnoj strani startne linije, regatni odbor će signalisati opšti opoziv.
(b)  Kada regatni odbor postupa po pravilu 29.3(a) i daska je identifikovana, ona će biti diskvalifikovana bez rasprave, iako je trka ili vožnja napuštena. Regatni odbor će istaći njen broj na jedru, a ona će odmah napustiti područje kursa. Ako je trka ili vožnja ponovo startovana ili jedrena, ona neće jedriti u njoj.
(c)   Ako je slalomska trka završena ali je kasnije protestni odbor napustio i trka ili vožnja ponovo jedrena, daska diskvalifikovana po pravilu 29.3(b) može jedriti u njoj
B4          PRAVILA ZA TAKMIČENJA EKSPRESIJE
B4.1       Pravila prava puta
Ova pravila zamenjuju sva pravila Dela 2
(a)  ULAZI I IZLAZI
Daska koja ulazi kloniće se daske koja izlazi. Kada dve daske izlaze ili ulaze na istom talasu, ili ni jedna ne izlazi ili ulazi , daska po levom boku kloniće se one po desnom boku.
(b)  DASKE NA ISTIM TALASU, ULAZE
Kada dve ili više dasaka na talasu ulaze, daska koja ne poseduje talas će se kloniti.
(c)  SLOBODNA PO KRMI, SLOBODNA PO PRAMCU, PRETICANJE
Daska slobodna po krmi koja nije na talasu kloniće se daske slobodne po pramcu. Daska koja pretiče i nije na talasu će se kloniti.
(d)  TRANZICIJA
Daska u tranziciji kloniće se daske koja to nije. Kada su dve daske u tranziciji u isto vreme, ona po levoj strani ili ona po krmi će se kloniti.
B4.2       Startovanje i završavanje vožnji
Vožnje će biti startovane i završavane upotrebom sledećih signala:
(a)  STARTOVANJE VOŽNJE
Svaka zastava će biti oborena kada je sledeća istaknuta.


Signal

Zastava i zvučni signal

Minuta pre startnog signala

Attention

Broj vožnje

3

Upozoravajući

Crvena zastava; 1 zvučni signal

2

Pripremni

Žuta zastava; 1 zvučni signal

1

Startni

Zelena zastava; 1 zvučni signal

0

(b)  ZAVRŠETAK VOŽNJE


Signal

Zastava i zvučni signal

Minuta pre završnog signala

Upozorenje za završni

Zelena zastava oborena; 1 zvučni signal

1

Završni

Crvena zastava; 1 zvučni signal

0

B4.3       Registracija jedara; Područje kursa; Trajanje vožnje
(a)  Daska će kod Regatnog odbora registrovati boje i druge pojedinosti na svom jedru, ili druge identifikacije prema drugom metodu navedenom u uputstvima za jedrenje, najkasnije do startnog signala dve vožnje pre njene.
(b)  Područje kursa će biti definisano u uputstvima za jedrenje i biće istaknuto na službenoj oglasnoj tabli najkasnije 10 minuta pre startnog signala prve vožnje. Daska će biti bodovana samo za jedrenje u području kursa.
(c)  Bilo koju izmenu trajanja vožnje regatni odbor će objaviti najkasnije 15 minuta pre startnog signala prve vožnje u sledećem krugu.
B4.4       Pomoć sa strane
Pravilo 41 postaje pravilo 41.1. Dodati novo pravilo 41.2:
Osoblje podrške može pružiti zamenu opreme dasci ali će se kloniti drugih dasaka koje se takmiče. Daska čije osoblje podrške propuste da se klone biće kažnjena. Kazna će biti prema nahođenju protestnog odbora.
B5          ELIMINACIONE SERIJE
Pravilo B5 se primenjuje kada su organizovane eliminacione serije u kojima se daske takmiče u vožnjama.
B5.1       Procedure elliminacionih serija
(a)  Takmičenje će biti u formi jedne ili više eliminacionih serija. Svaka se od njih će se sastojati ili od najviše četiri kruga gde u jednoj eliminacionoj seriji samo određeni broj najboljih napreduje, ili od najviše deset krugova u dvostrukim eliminacionim serijama gde daske imaju više od jedne mogućnosti napredovanja.
(b)  Daske će jedriti jedna protiv druge u parovima, ili u grupama određenim eliminacionom lestvicom. Izabrani oblik takmičenja neće se menjati ako je krug nedovršen.
B5.2       Rangiranje i rang liste
(a)  Kada se rangiranje ili rang lista koriste da se odrede vožnje prvog kruga. Mesta od 1-8 (četiri vožnje) il 1-16 (osam vožnji) biće ravnomerno raspoređena među vožnjama.
(b)  Za naredne eliminacione serije, ako ih ima, daske će biti preraspoređene u nove vožnje prema rangiranju u prethodnoj eliminacionoj seriji.
(c)  Odluke organizatora o rangiranju su konačne i neće biti osnov za zahtev za obeštećenje
B5.3       Raspored vožnji
Raspored vožnji biće istaknut najkasnije 30 minuta pre startnog signala prve vožnje.
B5.4       Napredovanje i pauziranje
(a)  U takmičenju trka i ekspresija, daske u svakoj vožnji koje napreduju u sledeći krug, objaviće regatni odbor najkasnije 10 minuta pre startnog signala prve vožnje. Broj napredujućih može izmeniti protestni odbor odlukom o obeštećenju.
(b)  u takmičenju ekspresije, bilo koje pauziranje u prvom krugu biće dodeljeno najviše rangiranim daskama.
(c)  u wave performance takmičenju, samo će pobednik svake vožnje napredovati u naredni krug.
(d)  u takmičenju slobodnim stilom, daske će napredovati u sledeći krug kako sledi: iz vožnje sa osam dasaka, četiri najbolje napreduju, a pobednik jedri protiv četvrtog, a drugi protiv trećeg: iz vožnje sa četiri daske, dve najbolje napreduju i jedriće jedna protiv druge.
B5.5       Finale
(a)  Finale će se sastojati od najviše tri trke. Regatni odbor će objaviti broj trka koje će biti jedrene u finalu najkasnije pet minuta pre upozoravajućeg signala prve finalne trke
(b)  finale drugoplasiranih može biti jedreno nakon finala. U njemu mogu jedriti sve daske koje se u polufinalu propustile da se kvalifikuju u finale.
B6          PRAVILA ZA BRZINSKA TAKMIČENJA
B6.1       Opšta pravila
Sva pravila Dela 2 su zamenjena odgovarajućim delovima ovog pravila.
(a)  STARTOVANJE SA PLAŽE I IZ VODE
Daska neće startovati sa plaže ili iz vode na području kursa ili starta, osim da bi jedrila iz područja kursa da bi izbegavala daske koje startuju ili su u trci.
(b)  NAPUŠTANJE PODRUČJA KURSA
Daska koja napušta područje kursa kloniće se dasaka koje su u trci.
(c)  KONTROLA KURSA
Kada regatni odbor uperi narandžastu zastavu prema dasci, ona mora odmah napustiti područje kursa.
(d)  POVRATAK U OPDRUĆJE STARTA
Daska koja se vraća u područje starta kloniće se kursa.
(e)  POKUŠAJ; KRUG
Najveći broj pokušaja koji napraviti svaka daska u krugu objaviće regatni odbor najkasnije 15 minuta pre startnog signala prvog kruga.
(f)   TRAJANJE KRUGA
Regatni će objaviti trajanje kruga najkasnije 30 minuta prije startnog signala sledećeg kruga.
(g)  USLOVI ZA UTVRĐIVANJE REKORDA
Najmanja udaljenost za svetski rekord je 500 metara. Mogu se utvrditi drugi rekordi na kraćim udaljenostima. Kurs je određen postajama i prolazima na obali ili plutačama u na vodi. Prolazi ne smeju konvergirati.
B6.2       Startni sistem za brzinska takmičenja
Krugovi će biti startovani i završavani korišćenjem sledećih signala. Svaka zastava će biti oborena kada se sledeća istakne.
(a)  STARTOVANJE KRUGA


Signal

Zastava

Značenje

Stand-by

Crvena zastava

Kurs zatvoren

Kurs zatvoren

Kodeks i crvena zastava

Kurs zatvoren; uskoro će biti otvoren

Pripremni

Žuta zastava;

Kurs će biti otvoren za 5 minuta

Startni

Zelena zastava

Kurs je otvoren

(b)  ZAVRŠAVANJE KRUGA


Signal

Zastava

Značenje

Upozorenje kraja

Zelena i žuta zastava

Kurs će biti zatvoren za 5 minuta

Produžetak

Zelena zastava i L

Tekući krug produžen za 15 minuta

Krug završen

Crvena zastava i L

Novi krug će uskoro biti startovan

B6.3       Kazne
(a)  ako daska propusti da udovolji upozorenju regatnog odbora, ona će biti opomenuta i njen broj na jedru će biti istaknut na oglasnoj tabli blizu ciljne linije.
(b)  Ako je daska opomenuta drugi put u istom krugu, nju će regatni odbor udaljiti do kraja kruga a njen broj na jedru će se objaviti na službenoj oglasnoj tabli.
(c)  Daska primećena u kursnom području dok je udaljena biće isključena iz takmičenja bez rasprave i nijedno njeno vreme ili rezultat neće biti valjani.
(d)  Bilo koji prekršaj pravila verifikacije može završiti udaljavanjem iz takmičenja za bilo koji period.
B6.4       Verifikacija
(a)  Posmatrač koga je odredio World Sailing Speed Record Council (WSSRC) biće prisutan i verifikovati vremena i brzine pokušajima za svetski rekord. Regatni odbor će verifikovati vremena i brzine za druge pokušaje rekorda
(b)  Takmičar neće ući u područje merenja vremena ili raspravljati metode merenja vremena s organizacijom. Svako pitanje o merenju vremena biće upućeno regatnom odboru.
B7          PROTESTI, OBEŠTEĆENJA, RASPRAVE I ŽALBE
B7.1       Prve tri rečenice pravila 61.1(a) su zamenjene sa
Daska koja namerava da protestuje obavestiće drugu dasku u prvoj razumnoj prilici. Ako se njen protest odnosi na incident na regatnom polju u koji je ona umešana ili ga videla ona će doviknuti 'Protest'. Ona će obavestiti regatni odbor o svojoj nameri da protestuje odmah nakon što uđe u cilj ili se povuče.
B7.2       U eliminacionim serijama, protest i zahtev za obeštećenje će biti uložen glasom odmah nakon vožnje u kojoj se dogodio incident. Protestni odbor može prikupiti dokaze na bilo koji način za koji smatra da je odgovarajući i može saopštiti svoju odluku glasom.
B7.3       Dodati novo pravilo 62.1(e): "daska koja propusti da se kloni i prouzrokuje prevrtanje druge daske."
B7.4       Dodati novo pravilo 70.7: Žalbe nisu dopuštene u disciplinama sa eliminacionim serijama."
B8          BODOVANJE
B8.1       Ukupno bodovanje
Ako regata uključuje više od jedne discipline ili formata, u uputstvima za jedrenje će biti navedeno kako će se ukupno bodovanje izračunati.
B8.2       Bodovanje serije
Pravilo A2 je izmenjeno u
Bodove serije svake daske činiće zbir bodova u pojedinim trkama, eliminacionim serijama ili brzinskim pokušajima sa brojem odbačenih najlošijih bodova kako sledi:


Trka

Brzinskih pokušaja

Eliminacione serije slaloma i ekspresije

Broj odbačenih

1-4

1-3

1-2

0

5-11

4-6

3-4

1

12 ili više

7-10

5-7

2

 

11-15

8 ili više

3

 

16 ili više

 

4

Ako daska ima dva ili više jednako loših bodova, bodovi trke(a) jedrene(ih) ranije u seriji biće odbačen(i). Daska sa najmanjim bodovima u seriji pobeđuje i ostali se prema tome svrstavaju. Pravila B8.5, B8.6 i B8.7 sadrže izuzetke od ovog pravila
B8.3       Sistem bodovanja
Dodati prvoj rečenici pravila A4.2: "ili, u eliminacionim serijama, broj dasaka u toj vožnji".
B8.4       Nedovršena vožnja
Kada vožnja ne može biti dovršena, poeni za nebodovana mesta biće sabrani i podeljeni sa brojem mesta u toj vožnji. Rezultujući broj poena, izračunati na najbližu desetinu poena (zaokruženi za 0.05 naviše), biće dodeljeni svakoj upisanoj dasci u toj vožnji.
B8.5       Bodovanje finalne serije u Slalomskim trkama
(a)  ako su dovršene tri finalne trke, bodove finalne serije činiće zbir bodova u pojedinim trkama odbacujući najlošiji bodove. U suprotnom, činiće zbir bodova u svim trkama.
(b)  Daska koja nije startovala, nije ušla u cilj, povukla se nakon ulaska u cilj ili je bila diskvalifikovana iz finalne trke biće bodovana poenima jednakim ukupnom broju upisanih dasaka u finalu.
B8.6       bodovanje takmičenja u ekspresiji
(a)  Takmičenje u ekspresiji bodovaće panel od tri sudije. Međutim, panel može imati veći neparni broj članova, i mogu biti dva takva panela. Svaki sudija će dodeliti poene za svaki manevar na osnovu skale navedene u uputstvima za jedrenje.
(b)  Kriterijum bodovanja će odrediti regatni odbor i objaviće ga na službenoj oglasnoj tabli najkasnije 30 minuta pre startnog signala prve vožnje.
(c)  Plasman daske u vožnji biće zbir svih poena koje je dodelio svaki sudija. Daska sa najvećim bodovima u seriji pobeđuje i ostali se prema tome svrstavaju.
(d)  Obe polufinalne vožnje će biti jedrene da bi eliminaciona serija bila valjana.
(e)  Osim članova regatnog odbora odgovornih za bodovanje regate, samo takmičarima u vožnji može biti dopušteno da vide bodovne liste sudija vožnje. Svaka bodovna lista će nositi puno ime sudije.
(f)   Odluke sudija o bodovanju neće biti osnov za zahtev za obeštećenje daske.
B8.7       Brzinska takmičenja
Prosečna brzina dva najbrža pokušaja daske u krugu određuju njen plasman u tom krugu. Daska sa najvećim prosekom pobeđuje i ostali se prema tome svrstavaju.
B8.8       Izjednačenost serije
(a)  TRKE I BRZINSKA TAKMIČENJA
Pravilo A8 je izmenjeno za brzinska takmičenja kako sledi:
(1)  dodaj novo pravilo A8.1: "Ako postoji izjednačenost serije između dve ili više dasaka, biće razrešena u korist daske(aka) sa najboljim pojedinačnim odbačenim rezultatom(ima)."
(2)  Pravilo A8.1 postaje pravilo A8.2. Njegov početak "Ako su bodovi u seriji izjednačeni" se menja u "Ako izjednačenost ostane" i njegova zadnja rečenica se menja u "Ti bodovi će se računati iako su neki od njih odbačeni".
(3)  Pravilo A8.2 postaje pravilo A8.3 i njegov početak "Ako izjednačenost ostane" se menja u "Ako izjednačenost i dalje ostane".
(b)  TAKMIČENJE EKSPRESIJE
Pravilo A8 je za takmičenje u ekspresiji izmenjeno kako sledi:
(1)  Izjednačenost bodovi u vožnji, koje je dao jedan ili više sudija, biće razrešena u korist daske sa većim pojedinačnim poenima u prioritetnoj kategoriji. Ako su kategorije jednako vrednovane, u takmičenju wave performance izjednačenost će se razrešiti u korist daske sa većim pojedinačnim bodovima u jahanju na talasima, a u takmičenju slobodnim stilom u korist daske sa najvećim bodovima za ukupni utisak. Ako izjednačenost ostane, u takmičenju wave performance izjednačenost će se razrešiti u korist daske sa većim pojedinačnim bodovima u kategoriji bez prioriteta, a u takmičenju slobodnim stilom ona će ostati kao konačni rezultat.
(2)  Ako postoji izjednačenost bodova u seriji, biće razrešena u korist daske koja je bolje bodovana više puta od druge daske. Koristiće se svi bodovi, iako su neki od njih odbačeni.
(3)  Ako izjednačenost preostane, vožnja će se ponovo jedriti. Ako ovo nije moguće, izjednačenost će ostati u konačnom rezultatu.

 

 
lehels corner
Baner
Red Paddle CO SUP
Najbolje SUP daske na naduvavanje "Ustani i veslaj"
Baner
Baner